โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา
เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT (Trilingual Plus Program) M.1

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมทางการเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

เลขบัตรประชาชน