โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา
เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT (Trilingual Plus Program) M.1

พิมพ์บัตรข้อมูลผู้สอบ

เลขบัตรประชาชน/พาสปอร์ต