โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา
เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT (Trilingual Plus Program) M.1

พิมพ์ใบสมัคร/แก้ไขข้อมูล

เลขบัตรประชาชน