PRASARNMIT (Trilingual Plus) Pre-Test M.1

โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)


รายงานผลการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6) Pre-Test M.1 (Trilingual Plus)รายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัล

รางวัลชนะเลิศ

เด็กหญิงออมบุญ นาคเบญจพร

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายปรมะ ไชยชนะ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ

เด็กชายเชษฐ์ภาคิน สมอ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กชายธนนันท์ สุวรรณพันธุ์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กหญิงกษิรา มิเชล เสพย์ธรรม

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายประถม) จังหวัดมหาสารคาม

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กชายทยากร งั่นบุญศรี

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนแสงโสม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กชายชัยอนันต์ บวรนิมิต

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนโชคชัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

เด็กชายสุทธิพัฒน์ เก่งผลอนันต์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงชญาน์นันท์ ไชยวิสุทธิกุล

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายน่านฟ้า รักพรสกุล

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนพิพัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงพราวพิชชา อร่ามกุล

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงณุัฐธิดา เดชเพ็ชร์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงปณตา หวังโรจน์ฤทธิ์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงเอริสา ธาราศักดิ์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายธนกร ศาสนเที่ยง

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายกฤติธี เกียรติชัยพิพัฒน์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายณาศิส วิลาทัน

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนอิมพีเรียลพิจิตร สองภาษา จังหวัดพิจิตร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงฌิฌา ชุมวงศ์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายทัตนที พรหมเทพ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายฆีรินทร์ โตสินธุ์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเอกบูรพา วิเทศศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กชายฐิตินันท์ จ่างจรูญโรจน์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงซูฉี ธานีวรรณ

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์ ธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

รางวัลชมเชย

เด็กหญิงภัทรนันต์ สุธิกุลไพบูลย์

ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
โรงเรียนปัญญาศักดิ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท และเกียรติบัตร

* หมายเหตุ *
ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ติดต่อ งานส่วนส่งเสริมวิชาการ ในเวลาราชการ
เบอร์โทรศัพท์ 022609986 ต่อ 1203
หรือ 089-889-5860

ดูคะแนนสอบ

เลขบัตรประชาชน