PRASARNMIT (Trilingual Plus) Pre-Test M.1

โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)


คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

1. รับสมัคร Pre-test วันที่เท่าไหร่
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 2 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2566
วันจัดงาน Open House คือ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00-10.30 น. ณ โรงพลศึกษา ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
1. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทาง www.spsm.ac.th

2. สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนที่สมัครสอบ Pre-test สามารถใช้รหัสประจำตัวประชาชนนักเรียนในการลงทะเบียนรับฟังได้ จำกัด 2 ท่าน/นักเรียน 1 คน และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกหน้าจอจากอุปกรณ์ และหน้าจาจะแสดงข้อความว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ ลำดับที่ .....”

3. สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถลงทะเบียน ผ่านทาง www.spsm.ac.th รับจำนวนจำกัด และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้กดบันทึกหน้าจอจากอุปกรณ์ และหน้าจาจะแสดงข้อความว่า “การลงทะเบียนสำเร็จ ลำดับที่ .....”
วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08:00 - 12:30 น. ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)
1,500 บาท
1. ภาษาอังกฤษ
2. ภาษาไทย
3. วิทยาศาสตร์
4. คณิตศาสตร์
5. Science - Mathematics (ฉบับภาษาอังกฤษ)
ไม่มีโควตาจากทุกโรงเรียนและทุกสถาบัน นักเรียนทุกคนต้องผ่านการสอบคัดเลือก
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
- จัดการเรียนการสอนยึดหลักตามหลักสูตรแกนกลางและมีการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
- รายวิชาภาษาอังกฤษ เพิ่มจากรายวิชาหลัก จำนวน 6 คาบเรียน จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
- รายวิชาภาษาจีน 4 คาบเรียน จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์เจ้าของภาษา
- รายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา ใช้อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในรายวิชาดังกล่าวมาจัดการเรียนการสอน
- การจัดชมรม (Club) ให้นักเรียนได้เรียนตามความถนัดและความสนใจ เพื่อค้นหาตนเอง
- มีเรียนเสริมวันเสาร์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาไทย กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- สามารถเลือกเรียนในวิชาเอกปกติของโรงเรียนได้ทุกวิชาเอก ค่าเทอมจะปรับเปลี่ยนไปตามวิชาเอกนั้นๆ
- หลักสูตรของไตรภาษา คือ มีการจัดรายวิชาต่างๆให้นักเรียนได้เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
- รายวิชาพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลาง บางรายวิชา ใช้อาจารย์ต่างชาติในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสารทั้ง 3 ภาษาให้แก่ผู้เรียน
- ควบคู่กับอาจารย์ชาวไทย เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ พลศึกษา เป็นต้น
- มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเฉพาะของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา
- มีการจัด Field Trip อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปีการศึกษา
- มีการจัด Club (ชมรม) ที่ใช้อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้จัดการเรียนการสอน