การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 รูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา ปีการศึกษา2566

เลขบัตรประชาชน