การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนรูปแบบการเรียนรู้ไตรภาษา เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)


ช่องทางการติดต่อสอบถาม (LINE Official)
คลิก เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
หรือ สแกน QR Code