เปิดบ้านประสานมิตร สาธิตพหุปัญญา แข่งขันนานาทักษะ “Show Share Challenge”

เปิดรับสมัครออนไลน์ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 16.00 น.

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ ฝ่ายระบบและโครงสร้างเทคโนโลยีสื่อสาร โทร. 02-260-9986-8 ต่อ 132

อบรมเชิงปฎิบัติการ “พื้นฐานการวอร์มอัพเครื่องลมและเทคนิคการฝึกซ้อมเดินแถวสำหรับวงโยธวาทิต”

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ โรงยิมพละศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ ห้อง 1810 อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 8 

อบรมเชิงปฎิบัติการ “การสร้างพลเมืองในโลกยุคใหม่”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ ห้อง 1412 อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 4 

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “กิจกรรมนันทนาการในสถานศึกษา”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 08:30 - 12:00 น.
ณ ห้อง 1302 อาคารวิทยวิโรฒ ชั้น 3

 

การแข่งขันเกม “PSMCOM : PUBG Mobile League”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น – ปลาย

มีโทรศัพท์มือถือที่สามารถใช้เล่นเกม PlayerUnknown’s Battlegound Mobile ได้

 

การแข่งขัน E-Sport (ROV) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

การแข่งขันใบ้คำ “Word Clues”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


 

การแข่งขัน “Word Power”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น


 

การแข่งขันลับสมองประลองคำศัพท์ภาษาญี่ปุ่น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเป็นบคุคลที่มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย และบิดา/มารดา ของผเู้ข้าร่วมแข่งขัน ต้องไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น

เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในระดับ N4 ขึ้นไป

ต้องไม่เคยพักอาศัยในประเทศญี่ปุ่นเกิน 6 เดือน

 

การแข่งขัน "อ่านออกเสียงร้อยแก้ว-ร้อยกรอง"

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ประเภทบุคคล ไม่จำกัดเพศ

ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับละ 1 คน
 

การประกวด “Papers Carft Contest” (ออกแบบภาพประกอบเรื่องด้วยเทคนิค Paper Cut)

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) ไม่จำกัดเพศ

แต่ละโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโรงเรียนละ 1 ทีม (ทีมละ 3 คน) 

การแข่งขันคณิตศาสตร์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 

การประกวดบรรเลงเดียวกีตาร์คลาสสิก

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนในระดับชั้นที่ตนสมัคร (มัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายหรือเทียบเท่า)

ไม่เคยมีประวัติได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันบรรเลงเดี่ยวรายการอื่นๆ

การประกวดขับร้องเพลง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

สถานศึกษาส่งนักร้องเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 คนเท่านั้นการประกวดวงดนตรีสากล

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่อยู่ในสถานศึกษาเดียวกันและกำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

สถานศึกษาส่งวงดนตรีเข้าร่วมการประกวดได้เพียง 1 วงเท่านั้นการแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไปทางด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ต้องเป็นนักเรียนสัญชาติไทย

 

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบไปด้วยนักเรียน จำนวน 6 - 8 คน

นักเรียนในทีมที่เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 (ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 1 ทีม)

 

การประกวดประดิษฐ์สถานที่จำลองในประเทศอาเซียนจากวัสดุเหลือใช้

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

กำลังศึกษาในระดับชนั้มัธยมศึกษาทุกระดับชั้น


 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในสถานศึกษาเดียวกัน

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 3 คน)

 

การแข่งขันวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ในสถานศึกษาเดียวกัน

แต่ละโรงเรียนสามารถส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม (ทีมละ 3 คน)

นักเรียนจะต้องมีความรู้พื้นฐานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์

 

การแข่งขันเขียนแบบภาพ 3 มิติ และภาพฉาย EP2

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 แข่งขันเขียนแบบภาพ 3 มิติแบบ Isometric และภาพฉาย


 

การแข่งขัน Cover of Dance

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ทีมที่เข้าแข่งขันต้องประกอบไปด้วยนักเรียนจำนวน 5 - 10 คน ต่อ 1 ทีม

นักเรียนในทีมที่เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น

ผู้เข้าแข่งขันต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

เพลงที่เลือกจะต้องไม่มีเนื้อขัดตอความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัมนธรรมอันดีงามของชาติ

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยให้บันทึกดนตรีประกอบ ใส่ลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น

การแต่งกายของผู้เข้าแข่งขัน ขอให้แต่งกายในชุดที่พร้อมแสดง โดยแต่งกายตามความสวยงาม สุภาพ และเหมาะสมกับสไตล์การเต้น

 

การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง พร้อมเต้นหางเครื่อง

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ทีมเข้าประกวดต้องประกอบด้วยนักเรียนไม่เกินทีมละ 15 คน (รวมนักร้อง) ต่อ 1 ทีม

นักเรียนในทีมที่เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนของโรงเรียนที่ส่งเข้าประกวดเท่านั้น

ผู้เข้าประกวดต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6

เพลงที่เลือกจะต้องไม่มีเนื้อขัดตอความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัมนธรรมอันดีงามของชาติ

ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องจัดเตรียมดนตรีประกอบ (Backing Track) โดยให้บันทึกดนตรีประกอบ ใส่ลงในแผ่น CD จำนวน 1 แผ่น

การแต่งกายของผู้เข้าประกวด แต่งตามความสวยงาม และเหมาะสม

 

การพูดในที่สาธารณะ

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

ทีมเข้าแข่งขันประกอบไปด้วยสมาชิก จำนวน 1- 3 คน

ผู้เข้าแข่งขันในทีม ต้องเป็นนักเรียนที่ส่งเข้าแข่งขันเท่านั้น (ส่งได้ไม่เกินโรงเรียนละ 1 ทีม)

ผู้เข้าแข่งขันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 เท่านั้น)
 

การแข่งขันประกอบอาหาร “พลิกโฉมน้ำพริกไทยให้มี Style และ High Value”

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย