การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์(โขน), ลีลาศ, กีฬา และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา2566

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ปประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้าศึกษาและมีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2566

เลขบัตรประชาชน