พิมพ์เอกสารการลงทะเบียน

การฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖