ตรวจสอบการลงทะเบียน

การฝึกวิชาทหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๖