PRASARNMIT Pre-Test M.1

โครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)


รายงานผลการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6)


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

รางวัลชนะเลิศ


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

เด็กชายเชษฐ์ภาคิน สมอ

โรงเรียนอนุบาลระยอง


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายชัชชวิน มาลัย

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายณัฐวีร์ ผลประกอบศิลป์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล


รางวัลชมเชย


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร


เด็กชายณัฐวิบูลย์ แสงเทียน

โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าวเด็กหญิงชาลิสา จุฬาพรศิริ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา)เด็กชายสรจักณ์ เจี้ยงยี่

โรงเรียนรร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราชเด็กชายสุทธิพัฒน์ เก่งผลอนันต์

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลเด็กหญิงณัฐฐิริกา มะณีย์

โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

รางวัลชนะเลิศ


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

เด็กหญิงกวิณตร์เนตร วัฒนเชษฐ์

โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายอลีฟ สามะ

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายภาวิน พรล้ำฟ้า

โรงเรียนเปรมประชาวัฒนา


รางวัลชมเชย


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร


เด็กชายธนวรรธน์ ปิยสิรินันท์

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเด็กหญิงปุญญิสา แสงศรี

โรงเรียนอนุบาลชลบุรีเด็กชายศรัณธรณ์ ศุภเศรษฐวิทย์

โรงเรียนอรรถมิตรเด็กหญิงพลอยชมพู สุวรรณจิตร

โรงเรียนอนุบาลสระบุรีเด็กหญิงลภัสรดา ไป่ทาฟอง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)


ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รางวัลชนะเลิศ


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตร

เด็กหญิงเนธิสดา ตั้งยิ่งยง

โรงเรียนวัดเขากลอย


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 8,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายปัญณ์ เจริญรัตนวัฒน์

โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฎร์


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท และเกียรติบัตร

เด็กชายธัชพงศ์ ตั้งตะธารากุล

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม


รางวัลชมเชย


ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท รางวัลทุนการศึกษาและเกียรติบัตร


ปรรณ กาญจนารัณย์

โรงเรียนอำนวยศิลป์วราลี จิตรบรรจง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)รินธาร ว่องวันดี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)เสฎฐศิลป อริยเศรษฐกุล

โรงเรียนปาณยา พัฒนาการพิมพ์วลัญช์ รุจนกนกนาฏ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)


* หมายเหตุ *
ผู้ที่ได้รับรางวัลให้ติดต่อ งานส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ในเวลาราชการ
เบอร์โทรศัพท์ 022609986 ต่อ 1203
หรือ 089-889-5860

ดูคะแนนสอบ

เลขบัตรประชาชน