โครงการบริการวิชาการ การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี, นาฏศิลป์ (โขน), ลีลาศ, กีฬา และนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ เพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

PRASARNMIT M.1