PRE-TEST M.1


ประกาศจากโรงเรียน

เลื่อนการสอบ PRE TEST ม.1
เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อปฏิบัติในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

โรงเรียนจึงเลื่อนการสอบ PRE TEST ม.1 จากวันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 ไปเป็น วันเสาร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โรงเรียนจะประกาศให้ทราบต่อไป

3 มกราคม 2564