ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของนักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี นาฏศิลป์(โขน), ลีลาศ, กีฬา ,นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1