การทดสอบความพร้อมทางการเรียนของนักเรียนเพื่อพิจารณานักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบความพร้อมทางการเรียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที4 ปีการศึกษา2566

** เฉพาะวิชาเอกวิทยาศาสตร์, วิทยาศาสตร์ SGS, วิทยาศาสตร์ GHS, วิทยาศาสตร์ GHI, บริหารธุรกิจและการสื่อสารสากล, รัฐศาสตร์-นิติศาสตร์
เลขบัตรประชาชน