โครงการทดสอบความรู้ PSM Test(รูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ) ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)

ประกาศผลการทดสอบความรู้ PSM Test(โปรแกรมปกติ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564

เลขบัตรประชาชน/หมายเลขพาสปอร์ต ของนักเรียน