ประกาศ
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษที่ผ่านการทดสอบความพร้อมทางการเรียน และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษรอการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ในกรณีที่มีนักเรียนสละสิทธิ์

เลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร