ตรวจสอบสถานะเอกสารเพื่อขอรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2564
และทุนสนับสนุนนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจาก สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตรวจสอบสถานะ