แบบลงทะเบียนเลือกเรียนวิชาสหวิทยาการ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563